//

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
Hatályos 2012. március 01.-től

A Silihost Informatikai Kutatás-fejlesztési Kft. fotonsoft.hu internetes szolgáltatásaihoz

1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI SZÁM

A szolgáltató neve: Silihost Informatikai Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató rövidített neve: Silihost Kft.

A szolgáltató székhelye: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7.

A szolgáltató postacíme: 1656 Budapest, Pf.: 61.

A szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: Cg. 01-09-738765.

A szolgáltató adószáma: 13506128-2-11.

A szolgáltató bankszámlaszáma (AXA Bank): 17000019-11985097-00000000.

Kérjük, hogy számla kiállítása nélkül ne utaljon cégünk számlájára szolgáltatási díjat!

2. A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfélszolgálat (webtárhely, domain-regisztrációs ügyekben):

Munkanapokon, 9-től 18 óráig

Telefon: 06-1-788-4060.

Fax: 06-1-999-1885.

Mobiltelefon: 06-70-453-1923.

Web: www.fotonhost.hu

Ügyfélszolgálat (számlázási ügyekben):

Munkanapokon, 9-től 18 óráig

Mobiltelefon: 06-70-935-8655.

Fax: 06-1-999-1885.

3. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, SZERZŐDÉS TARTALMA

3.1 A Silihost Informatikai Kutatás-fejlesztési Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

3.2 Az Előfizető a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

4. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,5%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, valamint a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívüli estek (pl. tűzvész, földrengés, stb.) okozta üzemzavarok.

4.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. A szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.

4.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A Szolgáltató csak a szerverkörnyezet szakszerű üzemeltetése kapcsán felmerülő problémák esetére nyújt támogatást, a web-programozási, szakmai kérdéskörök nem a Szolgáltató illetőségébe tartoznak.

4.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

4.5 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt honlapján.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága – igazolhatóan – veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az Általános Szerződési Feltételeket, erről azonban köteletes előzetesen írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Előfizetőinek.

Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható, kivéve a kvóták változásából eredő tartalmi és díjváltozásokat, melyekre csak a fenti 15 napos bejelentési kötelezettség vonatkozik.

4.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

4.6.1 Tilos a web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

4.6.2 Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

4.6.3 Tilos az Interneten kéretlen e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása. A Szolgáltató szervereiről küldve kéretlen levélnek minősülnek egyrészről a hatályos jogszabályok szerinti spam-levelek, továbbá minden olyan levél is, mely megfelel a következő feltételeknek:

1. A levél címzettje nem kérte önkéntesen az adott levelet, és

2. A levél küldője tömegesen küldte ki a hasonló tartalmú leveleket.

A fenti értelmezés szerint a Szolgáltató szervereiről kiküldve kéretlen levélnek minősülnek az engedélykérő levelek, továbbá kéretlen levélnek minősülnek a nyilvános adatbázisból vagy más forrásból megszerzett email címekre kéretlenül küldött levelek is, de nem minősülnek kéretlennek a magánlevelek, melyek jellemzően egyetlen példányban, egyetlen, vagy összesen csak néhány címzettnek kerülnek kiküldésre. Nem minősülnek kéretlennek az önkéntes feliratkozás után küldött levelek sem, ameddig az olvasó vissza nem vonja a levelek küldésére vonatkozó engedélyét.

4.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

4.7 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

A Szolgáltató jogosult – előzetes értesítés mellett – ellenőrizni a szerverein tárolt személyes adatok eredetét.

Amennyiben az Előfizető nem tudja igazolni, hogy a Szolgáltató szerverein tárolt személyes adatokat (e-mail-címeket, stb.) nem a hatályos törvények szerint kezeli, valamint megtagadja az adatok Szolgáltató általi ellenőrzését, ezen esetben a Szolgáltató jogosult az adatok lementését (átadását) követően törölni az ellenőrizetlen személyes adatokat, valamint jogosult azonnali hatállyal az adatokat használó szolgáltatást felmondani.

4.8 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.

4.9 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a domain-regisztráció során felmerülő közvetlen, vagy közvetett károkért, így a domain-igénylő saját kockázatára igényli az általa kiválasztott domain-nevet. A magyar .hu közdomének esetében az aktuális Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht. (ISZT) szabályzata a mérvadó, mely a www.domain.hu oldalon található. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az igényelt domain-név foglaltságát.

4.10 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről e-mailben tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt 15 nappal.

4.11 A szolgáltató felelőssége: A szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek a biztosítás jellegű szolgáltatások és az egyedi megállapodások. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

5. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

5.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

5.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

5.4 Az Előfizető köteles a szerveren elhelyzett kódok (tartalom- és honlapkezelő rendszerek, pl: Mambo-Joomla, PHP-Nuke, Drupal, stb.) biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából eredő károkért. Az Előfizető számítástechnikai rendszerének biztonsági hiányosságaiból eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kár esetében a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

5.5 Az Előfizető nem folytathat a Szolgáltató szerverének használatával kéretlen reklámlevelek (SPAM) küldését, mivel a hatályos, 2001-ben elfogadott elektronikus kereskedelmi törvény tiltja az ilyen irányú tevékenységet. Eképpen az Előfizető kizárólag önkéntes, bejelentkezés-alapú levelezést folytathat a Szolgáltató szerverének használatával. SPAM-nek minősül az engedély-kérő levél is, hiszen úgyszintén kéretlenül lett elküldve. Amennyiben egy az Internetről – vagy máshonnan – gyűjtött címlista a hatályos törvények szerint illegális, és így adatvédelmi törvényt sért, úgy a Szolgáltató szerverein tilos az adott címlista tárolása és nyilvántartása!

A Szolgáltató szervereiről tilos továbbá a hatályos törvények szerint nem SPAM-nek minősített, de egyébként kéretlen levelek kiküldése is, mivel az ilyen levelek magas biztonsági kockázatot jelentenek a szolgáltatások megfelelő színvonalon történő folyamatos biztosítására. A kéretlen levelek kiküldésének eredményeképpen ugyanis azok törvényes vagy törvénytelen voltától függetlenül a Szolgáltató IP címei nemzetközi tiltólistára kerülhetnek, mely esemény önmagában képes blokkolni a többi ügyfél által nem kéretlenül kiküldött levelek kézbesítését is számos magyarországi és külföldi internetszolgáltató és ingyenes levelezési szolgáltató felé. Ezért az Előfizető a szolgáltatások igénybe vételével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató szervereiről nemcsak a SPAM-levelek küldése tilos, hanem minden tömegesen kiküldött kéretlen levél kiküldése is (lásd a 4.6.3. pontot).

A kiküldött levelekben minden esetben fel kell kínálni a kattintásos, vagy annak hiányában egy más típusú, de könnyen átlátható leiratkozás lehetőségét, és feliratkozáskor el kell tárolni a feliratkozó számítógépének IP-címét. Amennyiben az Előfizető törvényt sértő SPAM-küldést vagy kéretlen levélkiküldést folytat, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A hírlevéküldési tevékenysége során az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogi úton érvenyesítheti kártérítési igényét bármilyen, Szolgáltatót ért közvetett, vagy közvetlen kár esetén. Ezen felül, amennyiben a Szolgáltató szervereinek üzembiztonsága az illegális tömeges hírlevélküldés miatt korlátozásra kerül, így például a törvényt sértő reklámlevél kiküldése miatt a Szolgáltató szervereinek IP-címe nemzetközi tiltólistára kerül, a Szolgálató rendőrségi büntető feljelentést tehet a Btk. 300/C. § (1) pontjának megsértése miatt.

5.6 Amennyiben az Előfizető csak tárhelyet bérel, úgy a szerverről külön díj felszámítása nélkül napi maximum 200 db. email küldhető ki a php mail() funkció (függvény) használatával. Amennyiben az Előfizető ennél több emailt szeretne kiküldeni a szerverről, úgy erre két lehetősége van:

1) Előfizet a Silihost Autoresponderre, melynek használatával a Silihost szerveréről további különdíj nélkül havi 10000 emailt tud kiküldeni. (nincs napi korlát)

2) A saját tárhelyéről (pl. php-ből) küldi ki a leveleket [a php mail() függvényt mellőzve], és ezért a Silihost Autoresponder mindenkori kedvezmény nélküli éves díját kell fizesse akkor, ha a napi kiküldött levelei meghaladják a 200-at. Ilyenkor napi limit nincs, és a havi 10000-t meghaladó email kiküldésére is a Silihost Autoresponder különdíjai az irányadók. A 200-as napi kvóta meghaladásakor a 2) pont szerinti díj a tárhely előfizetés aktuális évére a kvóta-túllépés felismerését követően utólag felszámításra kerül, és megfizetendő.

A Silihost Autoresponder üzemeltetési díjai ettől eltérő tartalmú szerződés hiányában havi 10000 email kiküldését teszik lehetővé. Minden további havi 10000-es kiküldött email-blokk megkezdéséért havi 1000 Ft + ÁFA díjat számítunk fel utólagosan.

5.7 Amennyiben az Előfizető tárhelyet bérel, úgy a normál, a honlapon meghirdetett díjak napi maximum 5000 oldalletöltésig érvényesek. Napi 5000 oldalletöltést meghaladó forgalom esetén a tárhely biztosítása egyedi szerződés alapján történhet.

5.8 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel, különös tekintettel a hiányos biztonságú számítástechnikai rendszerekből megszerzett felhasználói jelszavakra.

5.9 Az Előfizető köteltes a Szolgáltató által biztosított, előre telepített tartalomkezelő (CMS) és ügyfélnyilvántartó rendszer forráskódját titokban tartani, és tudomásul veszi, hogy az a Szolgáltató vagy a Szolgáltatóval a tartalomkezelésre szerződött partner tulajdonjogát képezi. A jogosulatlan használatból eredő károkért (licence-sértés) az Előfizető felel.

5.10 Az Előfizető köteles a Szolgáltató tárhelyére telepített tartalomkezelő rendszereken az adott tartalomkezelő rendszer ajánlásainak megfelelő gyakorisággal a biztonsági frissítéseket elvégezni azért, hogy a telepített kód biztonsági kockázatot ne jelentsen az Előfizető saját tárhelyére, illetve a szerver egésézére nézve. Amennyiben a Szolgáltató frissítésre vonatkozó e-mailben elküldött felszólítását követően 3 munkanapon belül a frissítés nem történik meg, úgy a Szolgáltató jogosult a tárhelyszolgáltatást korlátozni és/vagy felmondani. Emellett biztonsági incidens (például az Előfizető tárhelyén keresztül történő hacker támadás) esetén a Szolgáltató jogosult az Előfizető és a szerver adatainak védelmében a tárhelyszolgáltatás azonnali korlátozására.

5.11 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, a jegybanki alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak. Nem fizetési határidőre történő teljesítés esetén a kintlévőség-kezelés költsége az Előfizetőt terheli.

5.12 Abban az esetben, ha az Előfizető legalább egy alkalommal 30 napot meghaladó számlatartozást halmozott fel, illetve, ha a Szolgáltató anyagilag kockázatosnak ítéli meg az Előfizetőt a felhalmozott számlatartozás, és/vagy a késedelmes számlafizetés miatt, a Szolgáltató elállhat az előfizetési ciklus meghosszabbításától.

5.13 A Szolgáltató – 30 napot meghaladó számlatartozás esetén – jogosult korlátozni az ugyanazon Előfizető nevén lévő egyéb szolgáltatásokat.

5.14 A Szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását követően, vagy a 30 napot meghaladó számlatartozás esetén, nem köteles szerverein tárolni az Előfizető tulajdonában lévő adatállományokat.

5.15 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a számlatartozás miatti szolgáltatás-felfüggesztésből eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért.

5.16 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

6.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára. A szolgáltatások megrendelése online, a Szolgáltató megrendelő űrlapjain keresztül történik. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy online megrendelés hiányában – mivel a számlázás nem kezdhető meg – a Szolgáltató nem köteles ügyintézést folytatni.

6.2 A Szerződés lejárata előtt több mint 21 nappal a Szolgáltató az Előfizető által a megrendeléskor megadott (vagy az azóta változásként bejelentett) email-címére két értesítést küld a Szerződés lejáratáról, vagy a díjfizetési fordulójáról. A Szerződés lejárata előtt a Szolgáltató a kiküldött két email-értesítésen kívül más módon nem köteles tájékoztatni az Előfizetőt a Szerződés lejáratának időpontjáról. Az Előfizető adataiban történő változás bejelentése, illetve a Szerződés esetleges lemondása kizárólag az Előfizető felelőssége. Amennyiben az Előfizető nem hosszabbítja meg az előfizetést, a Szolgáltató felmondottnak tekinti azt.

6.3 A Szolgáltató jogosult abban az esetben 1.000 Ft + Áfa számlázási adminisztrációs költséget felszámítani, ha az Előfizető hibájából a már kiállított, és postázás alatt lévő számlát módosítani, vagy sztornózni kell. A számlázási adatokat – még a számla kiállítását megelőzően – köteles a Szolgáltató írásban közölni (visszaolvasni) az előfizetőnek. Az adminisztrációs díjról a Szolgáltató köteles írásban tájékoztatni a számlamódosítást megelőzően az Előfizetőt.

6.4 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egyösszegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

6.5 Mindkét fél jogosult a Szerződés lejáratakor azt nem meghosszabbítani. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi.

6.6 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

7. EGYEBEK

7.1 A Szolgáltató bizonyos díjcsomagjaiban – egyszeri telepítési munkadíj ellenében – rendelkezésre bocsájtja a nyílt forráskódú (GNU/GPL publikus licenszű) OpenWebgate dinamikus tartalomkezelő rendszert. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nyílt forráskódú rendszerek esetleges hibáiból adódó károkért, ugyanakkor elkövet mindent, hogy ezen rendszereket hibamentesen bocsássa az Előfizető rendelkezésére.

7.2 A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az emailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt email címek: a Szolgáltató részéről a silihost.hu honlapon feltüntetett e-mail-címek, az Előfizető részéről pedig a honlapokon leadott Megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

7.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

7.4 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.